Rzeczoznawca majątkowy

profesjonalizm|obiektywizm|solidność

Uprawnienia rzeczoznawcy 6502

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6502

Rzeczoznawstwo majątkowe

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nadaje uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, osobom które spełniły wymogi określone w ustawie.

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada wyższe wykształcenie;
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
 • odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych osoba nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”. Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego

Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niż cel, dla którego został sporządzony.

Masz pytania?

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

  Dane potrzebne do usługi wyceny

  Aby poznać cenę usługi, skontaktuj się z nami
  1. Rodzaj nieruchomości (prawa)
  2. Adres nieruchomości
  3. Numer Księgi Wieczystej
  4. Cel wyceny